تاریخ: ۱۳۹۸/۸/۸
مباحث دوره های تخصصی امداد
سرفصل های آموزشی و مباحث دوره های تخصصی امداد
عناوين آموزش هاي تخصصي

الف: دوره مقدماتی امداد

1- دوره مقدماتی امداد                                                                                            24 ساعت

ب: دوره های تخصصی پایه امداد

1- بهداشت ، آب و غذا در شرایط اضطراری                                                                  28ساعت

2- اسکان (سرپناه) اضطراري                                                                                    24ساعت

3- عملیات لجستیک (آماد و پشتيباني)                                                                       26ساعت

4- حمايت هاي رواني و اجتماعی                                                                               24ساعت

 

بهداشت ، آب و غذا در شرایط اضطراری
 
 
 پایه اسکان (سرپناه) اضطراري 
 
 پایه عملیات لجستیک (آماد و پشتيباني)
 
 
 پایه حمايت هاي رواني و اجتماعی